do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Umowy/Dokumentacja potrzebna do zawarcia umowy

Dokumentacja potrzebna do zawarcia umowy

 • pisemny Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków [EZ-W-OZU]
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której mają być świadczone usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, tj.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności)

Dodatkowe dokumenty:

Osoba fizyczna:
 • numer(y) PESEL
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości
 • w przypadku współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy
 • akt zgonu (umowa wygasa z chwilą śmierci Odbiorcy Usług)
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
 • numer PESEL
 • aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność tj.:
  • wypis z Ewidencji Działalności (druk z CEIDG)
  • dokumenty potwierdzające o nadaniu numeru NIP i Regon
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości
  • Pozwolenie wodnoprawne - np. myjnie samochodowe, ubojnie (oryginał do wglądu+ksero)
Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.):
 • aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność tj.:
  • dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • dokumenty potwierdzające o nadaniu numeru NIP i Regon
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze
Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):
 • numer(y) PESEL
 • aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność tj.:
  • dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • dokumenty potwierdzające o nadaniu numeru NIP i Regon
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze
Spółki cywilne:
 • numer(y) PESEL
 • aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność tj.:
  • wypis z Ewidencji Działalności (druk z CEIDG)
  • dokumenty potwierdzające o nadaniu numeru NIP i Regon
  • umowa spółki cywilnej
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej
  • Pozwolenie wodnoprawne - np. myjnie samochodowe, ubojnie (oryginał do wglądu+ksero)
Wspólnoty Mieszkaniowe:
 • aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność tj.:
  • dokumenty potwierdzające o nadaniu numeru NIP i Regon
  • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących
  • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd
  • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator - jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką)
  • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

Dodatkowo infomujemy, że akceptujemy również wnioski sporządzone przez Państwa, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych formularzach. Ewentualna weryfikacja wniosku przeprowadzona zostanie telefonicznie, mailowo lub listownie. 

kategoria: Umowy-wnioski [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU) 2021-04-12 12:07 507,01KB pobierz plik: [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU)
pdf [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU) 2021-04-12 12:07 483,67KB pobierz plik: [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU)