• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków/Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Zawarcie umowy o zaopatrzenie wodę i/lub odprowadzanie ścieków, pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a WZC Sp. z o.o., wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6. ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6. ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Rodzaje umów

Umowa o zaopatrzenie w wodę - jeżeli do nieruchomosci wykonane jest przyłącze wodociągowe, rozliczenie za ilość pobranej wody odbywa się zgodnie ze wskazaniami licznika głównego, zamontowanego na przyłączu.

Umowa o odprowadzanie ścieków - jeżeli nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ilość odprowadzonych ścieków rozliczana jest na podstawie urządzenia pomiarowego lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - jeżeli do nieruchomosci wykonane jest przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacyjne, rozliczenie za ilość pobranej wody odbywa się zgodnie ze wskazaniami licznika głównego, zamontowanego na przyłączu, natomiast ilość odprowadzonych ścieków rozliczana jest na podstawie urządzenia pomiarowego, a przy jego braku ilość odprowadzonych ścieków ustalamy jako równą ilości pobranej wody wg. wskazań wodomierza głównego.

 

do góry