• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Ochrona danych

Ochrona danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek informacyjny

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwany RODO Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących Państwu prawach.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, 43-450, ul. Myśliwska 10, strona www: www.wzc.com.pl
  Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informują iż powołały Inspektora Ochrony Danych - p. Radosława Troszok, z którym można kontaktować się pisząc na adres pocztowy siedziby Spółki  lub adres email: .
 2. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: rozpatrywania wniosków lub czynności poprzedzających ich złożenie; związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umów, wykonywaniem innych czynności związanych z umowami w tym czynności poprzedzających ich zawarcie; wykonywania obowiązków prawnych; wykonywania zadań w interesie publicznym; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; obsługi awarii, reklamacji;  dochodzenia roszczeń; zapewnienia ochrony osób i mienia; analizy danych ekonomicznych, statystycznych, audytów i postępowań wyjaśniających; procesu rekrutacji i naboru nowych pracowników; doradztwa prawnego iekonomicznego; przekazywania danych do Archiwum Spółki.
 3. W zależności od celów przetwarzania danych Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. mogą przetwarzać Państwa dane na podstawie: przepisów prawa; złożonych wniosków; zawartych umów; prawnie uzasadnionego interesu Administratora który nie narusza praw i wolności osób bądź zgód osób których dane dotyczą.
 4. W zależności od celów przetwarzania odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze, marketingowe; kancelarie prawne; brokerzy i agencje ubezpieczeniowe; banki; podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; rzeczoznawcy; podmioty świadczące usługi IT oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe w zależności od celów przetwarzania mogą być przetwarzane przez okres: wynikający z przepisów prawa; trwania umów; niezbędny do wykonania czynności prawnych - rozpatrywania wniosków i czynności poprzedzających ich złożenie lub związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umów;  w przypadku zgód - do czasu ich odwołania, przy czym zgoda może być odwołana w każdym momencie;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 8. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych, uzyskania kopii tych danych; prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do ich usunięcia; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W dowolnym momencie mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych może w zależności od celu przetwarzania: wynikać z przepisów prawa; wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie narusza praw i wolności osób; być dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane.
 11. W przypadku gdy uważają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
do góry