• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków/Zmiany w umowie o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Zmiany w umowie o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Zmiana Odbiorcy usług:

W przypadku zmiany Odbiorcy, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez poprzedniego Odbiorcę oraz złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez nowego Odbiorcę.

We wnioskach należy wskazać stan wodomierza(y) na dzień przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela / wynajmującego.

Dotychczasowy Odbiorca - rozliczony zostanie fakturą zamykającą do stanu wodomierza(y) wskazanego we wniosku o rozwiązanie umowy. 

Nowy Odbiorca - rozliczany będzie za zużycia od stanu wskazanego we wniosku o zawarcie umowy - w terminach wynikających z umowy i harmonogramu odczytów.

Dodatkowo, Nowy Odbiorca do wniosku o zawarcie umowy dołącza odpowiednie dokumenty, potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością.

Uwaga! Z chwilą śmierci Odbiorcy, umowa ulega wygaśnięciu.

Wobec czego, dalsze korzystanie przez współmieszkańców z usług związanych z poborem wody i/lub odprowadzaniem ścieków jest nielegalne tj. bezumowne.

Brak pisemnej umowy, uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości, może skutkować zastosowaniem przez dostawcę usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, środków technicznych uniemożliwiających odbiorcy usług dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 28. ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Art. 28 ust. 1. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł".

Art. 28 ust. 4. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł".

Zmiana danych w umowie (istniejącej):

Osoba lub firma będąca stroną w umowie zobowiązana jest powiadomić na piśmie WZC Sp. z o.o. o faktach skutkujących koniecznością zmiany danych do umowy, a w szczególności:

  • zmianę nazwiska;
  • zmianę danych do adresu punktu (np. decyzja o przyznaniu numeru porządkowego, nazwy);
  • zmianę adresu korespondencyjnego;
  • zmianę nazwy, siedziby firmy;
  • zmianę zarządcy;
  • zmianę NIP, KRS, Regon.

Do pisemnego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dane, których zmiana dotyczy.

Na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowany zostaje projekt nowej umowy lub aneks do obowiązującej umowy. 

Uwaga! Zmiany danych w umowie może dokonać Odbiorca lub osoba upoważniona przez Odbiorcę.

Dodatkowo infomujemy, że akceptujemy również pisma sporządzone przez Państwa, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych formularzach. Ewentualna weryfikacja wniosku przeprowadzona zostanie telefonicznie, mailowo lub listownie.

do góry