do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Zmiany w umowie

Zmiana danych w umowie:

Osoba lub firma będąca stroną w umowie zobowiązana jest powiadomić na piśmie WZC Sp. z o.o. o faktach skutkujących koniecznością zmiany danych do umowy, a w szczególności:

  • zmianę nazwiska;
  • zmianę danych do adresu punktu (np. decyzja o przyznaniu numeru porządkowego, nazwy);
  • zmianę adresu korespondencyjnego;
  • zmianę nazwy, siedziby firmy;
  • zmianę zarządcy;
  • zmianę NIP, KRS, Regon.

Do pisemnego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dane, których zmiana dotyczy.

Na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowany zostaje projekt nowej umowy lub aneks do obowiązującej umowy. 

Uwaga! Zmiany danych w umowie może dokonać Odbiorca lub osoba upoważniona przez Odbiorcę.

Dodatkowo infomujemy, że akceptujemy również pisma sporządzone przez Państwa, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych formularzach. Ewentualna weryfikacja wniosku przeprowadzona zostanie telefonicznie, mailowo lub listownie.