• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Jak załatwić sprawę/Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

ETAPY WYKONANIA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ W EKSPLOATACJI WZC SP. Z O.O. W USTRONIU

 
Kto
Działanie
Gdzie
Wymagane dokumenty
Koszt
Druk do pobrania
1 Inwestor Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

     Biuro Obsługi Klienta       w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą

- Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości  w skali 1:500, 1:1000 i orientacyjną trasą budowanej sieci,

- Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (wymagane przy uzgodnieniu projektu technicznego).

0 zł

W-02

 

 

 

 

UW-01

UK-01

2 Dział Techniczny WZC Sp. z o.o. Przygotowanie „Przedwstępnej umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej”. Odbiór w Biurze Obsługi Klienta w WZC Ustroń lub wysyłka pocztą na adres Inwestora      
Przygotowanie pisma o konieczności wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, celem spisania stosowanego porozumienia z właściwą Gminą.  
3 Dział Techniczny WZC Sp. z o.o. Przygotowanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej.   - prawidłowo wypełniona i podpisana przez Inwestora  „Przedwstępna umowa przyłączenia do sieci wodociągowej”, 0 zł  
Przygotowanie warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej. - dostarczenie odpowiedniego porozumienia podpisanego z właściwą Gminą
4 Inwestor / Projektant Zlecenie uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu na wykonanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na podstawie uzyskanych warunków technicznych, o których mowa w pkt. 3.   Uzgodnione z projektantem wybranym przez Inwestora Koszt indywidualny  ustalony z projektantem  
5 Inwestor / Projektant Złożenie przez Inwestora do uzgodnienia w WZC Sp. z o.o. kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej sporządzonej zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami.      Biuro Obsługi Klienta       w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą - Prawidłowo opracowana dokumentacja,
- Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 

W-05

 

UW-01
UK-01

6 Dział Techniczny
WZC Sp. z o.o.
Uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Odbiór w Biurze Obsługi Klienta
w WZC Ustroń
  0 zł  
7 Inwestor Zlecenie wykonania  - zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.   Uzgodnione z wykonawcą wybranym przez Inwestora. Koszty indywidualne ustalone
z wykonawcą
 
8 Inwestor Złożenie wniosku do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu o wykonanie przeglądu technicznego wybudowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.     Biuro Obsługi Klienta        w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą Prawidłowo wypełniony wniosek. 0 zł W-11
9 Inwestor / Wykonawca Wykonanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na podstawie zatwierdzonego przez WZC Sp. z o.o. w Ustroniu projektu budowlano - wykonawczego.

Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej - w otwartym wykopie.
W miejscu wykonania budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej - oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych. Koszty indywidualne ustalone
z wykonawcą i geodetą
TT-O-01
10 Inwestor / Wykonawca / WZC Sp. z o.o.

W umówionym terminie wyznaczony Pracownik - WZC Sp. z o.o. dokonuje przeglądu technicznego. Po pozytywnym dokonaniu przeglądu następuje połączenie projektowanej sieci z istniejącą już siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną.

Po podłączeniu do sieci, należy poddać dezynfekcji wykonany wodociąg potwierdzając to stosownym badaniem stacji epidemiologicznej oraz należy wykonać próbę ciśnieniową.

W miejscu wykonania budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej - oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych. 0 zł  
11 Inwestor /
WZC Sp. z o.o
Po dostarczeniu przez Inwestora pełnej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów odbiorowych następuje spisanie protokołu odbioru końcowego. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą Klauzulowana (przez Starostwo Powiatowe) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z szkicami geodezyjnymi. 0 zł  
12 Inwestor /
WZC Sp. z o.o
Po spisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej może nastąpić odbiór zrealizowanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z procedurą wykonania podłączenia nieruchomości do wodociągu i/lub kanalizacji sanitarnej.        

 

do góry