• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Jak załatwić sprawę/Budowa przyłącza wodociągu i/lub kanalizacji sanitarnej do 19.09.2020

Budowa przyłącza wodociągu i/lub kanalizacji sanitarnej do 19.09.2020

ETAPY WYKONANIA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO WODOCIĄGU I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ W EKSPLOATACJI WZC SP. Z O.O W USTRONIU DO 19.09.2020

 
Kto
Działanie
Gdzie
Wymagane dokumenty
Koszt
Druk do pobrania
1 Inwestor Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą  - Plan sytuacyjny z zaznaczoną nieruchomością w skali 1:500, 1:1000,
 - Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
(wymagane przy uzgodnieniu projektu technicznego),
0 zł

W-02 do dnia 19.09.2020

 

 

UW-01
UK-01

2 Dział Techniczny
WZC Sp z o.o.
Przygotowanie warunków technicznych. Odbiór w Biurze Obsługi Klienta
w WZC Ustroń lub wysyłka pocztą na adres Inwestora
     
3 Inwestor / Projektant Zlecenie uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu na wykonanie przyłącza na podstawie uzyskanych warunków technicznych, o których mowa w pkt. 2.    Uzgodnione z projektantem. Koszt indywidualny ustalony
z projektantem
 
4 Inwestor / Projektant Złożenie przez Inwestora do uzgodnienia w WZC Sp. z o.o. prawidłowo opracowanej dokumentacji na wykonanie przyłącza oraz dostarczenie umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą  - Prawidłowo opracowana dokumentacja,
 - Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej,
 

W-05

 

UW-01
UK-01

5 Dział Techniczny
WZC Sp z o.o.
Uzgodnienie prawidłowo wykonanej dokumentacji
Zawarcie umowy przyłączeniowej.
Odbiór w Biurze Obsługi Klienta
w WZC Ustroń
  0 zł  
6 Inwestor Zlecenie wykonania przyłącza - zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.   Uzgodnione z wykonawcą. Koszty indywidualne ustalone
z wykonawcą
 
7 Inwestor Złożenie wniosku do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu o wykonanie przeglądu technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego oraz wykonanie wcinki do sieci wodociągowej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem inwestycji. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą Prawidłowo wypełniony wniosek. 0 zł W-09
8 Inwestor Złożenie wniosku do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą  - Wniosek o zawarcie umowy,
 - Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,
0 zł EZ-W-OZU
9 Inwestor / Wykonawca Wykonanie przyłącza wodociągowego na podstawie uzgodnionego WZC Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego zgodnie z zapisami „Umowy o przyłączenie do sieci”.
 
Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej - w otwartym wykopie.
W miejscu wykonania przyłącza  - oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych, Koszty indywidualne ustalone
z wykonawcą i geodetą
 TT-O-01
10 Inwestor / Wykonawca / WZC Sp. z o.o. W umówionym terminie wyznaczony Pracownik- WZC Sp. z o.o. dokonuje przeglądu technicznego przyłącza w otwartym wykopie i sporządza stosowny protokół z przeglądu technicznego robót zanikowych. W miejscu wykonania przyłącza  - oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych,
 - Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego,
0 zł UW-02
11 WZC Sp. z o.o Na podstawie protokołu z przeglądu technicznego robót zanikowych oraz oświadczenia geodety o przyjęciu zlecenia wykonania powykonawczych prac geodezyjnych następuje wykonania włączenia do sieci WZC, płukanie przyłącza oraz montaż wodomierza. W miejscu wykonania przyłącza   0 zł  
12 WZC Sp. z o.o. Na podstawie dostarczonego protokołu z przeglądu technicznego robót zanikowych następuje podpisanie umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Odbiór w Biurze Obsługi Klienta
w WZC Ustroń lub wysyłka pocztą na adres inwestora
 - protokół z przeglądu technicznego robót zanikowych, 0 zł  
13 Inwestor /
WZC Sp. z o.o
Po dostarczeniu przez inwestora pełnej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza następuje spisanie protokołu odbioru końcowego przyłącza. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0 zł  

 

 

 

do góry