• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Jak załatwić sprawę/Etapy wykonania podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Etapy wykonania podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

ETAPY WYKONANIA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

ZRÓB TO SAM:

ZLEĆ WZC SP.  Z O.O.

Złożenie wniosku przez Inwestora:

O wydanie opinii o możliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01

Informacja: Wniosek składamy jeżeli nie posiadamy informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wymagane załączniki: brak.

Formularz: W-01

Wypełniony wzór formularza: W-01

Złożenie wniosku przez Inwestora:

O wydanie opinii o możliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01

Informacja: Wniosek składamy jeżeli nie posiadamy informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wymagane załączniki: brak.

Formularz: W-01

Wypełniony wzór formularza: W-01

 

Złożenie wniosku przez Inwestora

O wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-02

Informacje: Wniosek składamy, jeżeli posiadamy informację, z jakiego wodociągu lub do jakiego kanału istnieje możliwość odpowiednio dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączony musi być plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Wymagane dokumenty:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

Formularz: W-02

Wypełniony wzór formularza: W-02

Sposób wypełnienia wniosku

Złożenie wniosku przez Inwestora

O wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-02

Informacje: Wniosek składamy, jeżeli posiadamy informację, z jakiego wodociągu lub do jakiego kanału istnieje możliwość odpowiednio dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączony musi być plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Wymagane dokumenty:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

Formularz: W-02

Wypełniony wzór formularza: W-02

 

 

Złożenie wniosku przez Inwestora:

O wykonanie wyceny budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

 

Akceptacja wyceny wraz z podpisaniem pełnomocnictwa oraz podpisanie umowy na realizację kompleksowej usługi wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

 

Wykonuje Inwestor lub wybrany przez niego projektant:

Złożenie wniosku W-09 o potwierdzenie zgodności sporządzonego PLANU SYTUACYJNEGO z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej*

Sporządzenie planu sytuacyjnego zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

PLAN SYTUACYJNY ZGODNY Z WYDANYMI AKTUALNYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI ZAWIERA:

1.   Krótki opis zawierający:

- Dane osoby podłączanej posiadającej tytuł prawny do nieruchomości

- Adres inwestycji: miejscowość, ulica z podaniem numerów działek oraz ksiąg wieczystych (wypis z rejestru gruntów) na których zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe

- Rodzaj z podaniem firmy zastosowanego materiału

- Opis technologii robót (wykop otwarty, przewiert, obsypką piaskowa, otulina bentonitowa, zabudowa niezbędnej armatury.

2.   Załączniki: zgody wejścia w teren właścicieli nieruchomości, uzgodnienia z gestorami obcego uzbrojenia terenu, decyzje.

3.   Plan zabudowy wykonany na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w skali 1:500, 1:1000) zawierający:

- trasę przyłącza z domiarami do granic nieruchomości, ogrodzeń, budynków, obcego uzbrojenia terenu,

- lokalizacje zasuwy wraz z podaniem jej średnicy,

- opis długości poszczególnych odcinków projektowanego przyłącza, materiał, średnicę, (spadek**, rzędne proj. studni kanalizacji sanitarnej**)

4.   Profil podłużny w skali 1:100/ (1:500, 1:1000) przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej

5.   W wypadku przyłącza wodociągowego schemat węzła wodomierzowego

6.   W przypadku przyłącza wodociągowego  rzut pomieszczenia wodomierzowego z lokalizacją wodomierza zgodny z § 115 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( w przypadku chęci lokalizacji węzła wodomierzowego w budynku należy dostarczyć projekt instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w uwzględnieniem odwodnienia pomieszczenia w którym będzie znajdował się wodomierz).

7.   Inne wymagane w warunkach technicznych np. schemat komory wodomierzowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek W-09 wraz planem sytuacyjnym projektowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,

Formularz: W-09

Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza wodociągowego

Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza kanalizacji sanitarnej

Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02)

 

Wykonują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

Otrzymanie od WZC Sp. z o.o. drogą e-mail informacji o akceptacji sporządzonego planu sytuacyjnego oraz o konieczności umówienia się z Rejonem Sieci (telefon podany w e-mailu) na wszczęcie procedury odbioru przyłącza wodociągowego w otwartym wykopie i wykonanie włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

Informacja: e-mail od WZC Sp. z o.o.

 

 

Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wybranemu przez Inwestora wykonawcy

Informacja: Inwestor zleca wybranemu wykonawcy wykonanie przyłącza lub wykonuje przyłącze w własnym zakresie

 

Wykonują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

Zlecenie przez Inwestora wybranemu geodecie wykonywania inwentaryzacji powykonawczej w otwartym wykopie

Informacja: Inwestor zleca wybranemu geodecie wykonanie inwentaryzacji przyłącza

 

Wykonują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

Wykonanie w otwartym wykopie w obecności geodety włączenia do sieci będącej własnością lub w władaniu WZC Sp. z o.o. zgodnie z Prawem Geodezyjnym.

Informacja: Włączenia wykonuje WZC Sp. z o.o. w otwartym wykopie na koszt własny.

 

Wykonują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

Dostarczenie do 5 dni roboczych inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (nieklauzulowanej) wraz z szkicem geodezyjnym wykonanego przyłącza celem dokonania odbioru końcowego wybudowanego przyłącza

Informacja: Inwentaryzacja na dany Rejon Sieci dostarcza inwestor lub wykonawca (można przesłać ww. informację na e-mail na dany Rejon)

Wykonują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

Uruchomienie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, powieszenie wodomierza.

 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej oraz podpisanie umowy użyczenia przyłącza wodociągowego.

Złożenie kompletnego wypełnionego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków

Informacja: uruchomienie przyłącza oraz powieszenie wodomierza wykonuje WZC Sp. z o.o. na koszt własny.

Inwestor w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przyłącza wod.-kan. dostarcza wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wymagane dokumenty:

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/b odprowadzenie ścieków

protokół odbioru końcowego.

Otrzymanie kompletnej dokumentacji dotyczącej wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej oraz podpisanie umowy użyczenia przyłącza wodociągowego.

Złożenie przez Inwestora kompletnego wypełnionego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.

Informacja: uruchomienie przyłącza oraz powieszenie wodomierza wykonuje WZC Sp. z o.o. na koszt własny.

Inwestor w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przyłącza wod.-kan. dostarcza wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wymagane dokumenty:

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/b odprowadzenie ścieków

protokół odbioru końcowego.

 

Podpisanie umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków

 

 

Podpisanie umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków

 

 

do góry