• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Jak załatwić sprawę/Budowa przyłącza wodociągu i/lub kanalizacji sanitarnej od 20.09.2020

Budowa przyłącza wodociągu i/lub kanalizacji sanitarnej od 20.09.2020

ETAPY WYKONANIA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO WODOCIĄGU I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ W EKSPLOATACJI WZC SP. Z O.O W USTRONIU OD 20.09.2020

 
Kto
Działanie
Gdzie
Wymagane dokumenty
Koszt
Druk do pobrania
1 Inwestor Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście /

przesłany pocztą /

drogą elektroniczną (email)

 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zgodny z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. "o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw"

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytułowanie przyłącza w stosunku  do innych sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

0 zł

W-02

 

 

 

2 Dział Techniczny
WZC Sp z o.o.

Przygotowanie warunków technicznych.
- 21 dni dotyczy budynków jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej
- 45 dni innych obiektów.

Odbiór w Biurze Obsługi Klienta
w WZC Ustroń lub wysyłka pocztą na adres Inwestora
     
3 Inwestor W związku z potrzebą wyeliminowaia zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, należy złożyć wniosek o objęcie naradą koordynacyjną usytuowania projektowanego przyłącza  Starostwo Powiatowe w CIeszynie Wydział Geodezji i Katastru  - wniosek o objęcie naradą koordynacyjną zgodny z art. 28b pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezycjne i Kartograficzne Koszt zgodny z aktualnymi przepisami  
4 Inwestor Zlecenie wykonania przyłącza - zawarcie umowy z wybranym wykonawcą lub wykonanie systemem gospodarczym.   Uzgodnione z wykonawcą lub wykonanie systemem gospodarczym. Koszty indywidualne  
5 Inwestor Złożenie wniosku do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu o wykonanie przeglądu technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego oraz wykonanie wcinki do sieci wodociągowej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem inwestycji.

Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście /

przesłany pocztą /

drogą elektroniczną (email)

Prawidłowo wypełniony wniosek. 0 zł W-09
6 Inwestor Złożenie wniosku do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście /

przesłany pocztą /

drogą elektroniczną (email)

 - Wniosek o zawarcie umowy,
 - Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,
0 zł EZ-W-OZU
7 Inwestor / Wykonawca Wykonanie przyłącza wodociągowego na podstawie wydanych warunków technicznych przez WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
 
Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej - w otwartym wykopie.
W miejscu wykonania przyłącza  - oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych, Koszty indywidualne ustalone
z wykonawcą i geodetą

 TT-O-01

8 Inwestor / Wykonawca / WZC Sp. z o.o. W umówionym terminie wyznaczony Pracownik- WZC Sp. z o.o. dokonuje przeglądu technicznego przyłącza w otwartym wykopie i sporządza stosowny protokół z przeglądu technicznego robót zanikowych. W miejscu wykonania przyłącza

 - oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych,
 - Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego,

-oświadczenie Inwestora o wykonaniu przyłącza wodociągowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie warunków technicznych wydanych przez WZC Sp. z o.o.

- protokół z narady koordynacyjnej

0 zł

 

 

 

 

UW-02

 

TT-O-02

9 WZC Sp. z o.o Na podstawie protokołu z przeglądu technicznego robót zanikowych oraz oświadczenia geodety o przyjęciu zlecenia wykonania powykonawczych prac geodezyjnych następuje wykonania włączenia do sieci WZC, płukanie przyłącza oraz montaż wodomierza. W miejscu wykonania przyłącza   0 zł  
10 WZC Sp. z o.o. Na podstawie dostarczonego protokołu z przeglądu technicznego robót zanikowych następuje podpisanie umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Odbiór w Biurze Obsługi Klienta
w WZC Ustroń lub wysyłka pocztą na adres inwestora
 - protokół z przeglądu technicznego robót zanikowych, 0 zł  
11 Inwestor /
WZC Sp. z o.o
Po dostarczeniu przez inwestora kserokopii inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza następuje spisanie umowy użyczenia przyłącza wodociągowego i spisanie protokołu odbioru końcowego przyłącza. Biuro Obsługi Klienta w WZC Ustroń - osobiście/przesłany pocztą - ksero kopia inwentaryzacji wraz z szkicem terenowym oraz punktami współrzędnch geodezyjnych. 0 zł  

 

 

 

do góry