• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Odczyty wodomierzy

Okres rozliczeniowy:

 • jednomiesięczny lub dwumiesięczny - zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Odbiorcę. Wymienione okresy mogą być skrócone lub wydłużone nie więcej niż 7 dni.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. zatrudniają odczytywaczy, którzy dokonują odczyów wodomierzy zdalnie lub fizycznie według ustalonych powtarzalnych tras na terenie miast i gmin.

W razie przejściowego braku możliwości dokonania odczytu wodomierza, Przedsiębiorstwo może dokonywać rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na podstawie średniej z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dokonanie ostatniego odczytu wodomierza. Zafakturowane średnie zużycie będzie korygowane przez faktyczny odczyt.

W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, Odbiorca może osobiście odczytać i przekazać stan wskazań zamontowanego wodomierza zgodnie z informacją zawartą na pozostawionej ulotce.

Jeżeli nie otrzymali Państwo faktury za dany okres rozliczeniowy, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Działu Obsługi Klienta telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Wskazania wodomierzy można zgłaszać za pomocą:

 • E-mailem: 
 • Za pomocą usługi e-BOK - wystarczy wypełnić wymagane pola na stronie - dotyczy Klientów zarejestrowanych. Uwaga, pole może być zablokowane, zależnie od wcześniej zarejestrowanego odczytu oraz od zadeklarowanego przez Państwa okresu rozliczeniowego - jednomiesięczny lub dwumiesięczny.
 • Telefonicznie na numer telefonu, w zależności o miejsca (rejonu) zamontowania wodomierza tj.:
 • Listownie lub osobiście na adres: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

Podając stan licznika wodomierzowego, prosimy o podanie następujących danych:

 • numeru Klienta (6 cyfr - znajdujących się na rachunku lub w umowie)
 • adresu, gdzie jest zamontowany wodomierz
 • imienia i nazwiska (lub nazwy firmy)
 • ewentualnie adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż w systemie

Prawidłowość przekazanego odczytu polega na:

 • podaniu bieżącego stanu, jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody (ścieków) w odniesieniu do poprzedniego odczytu
 • podaniu tylko czarnych lub białych cyfr, odczytanych od lewej strony liczydła
 • odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych

Informujemy, że przekazywanie wskazań wodomierzy za pomocą usługi e-BOK, mailowo, telefonicznie lub osobiście nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku umożliwienia pracownikom WZC Sp. z o.o. dostępu do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli wodomierza głównego.

do góry