• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Porady i informacje/Indywidualne ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych.

Indywidualne ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych.

Ze względu na pogarszającą się jakość wody w indywidualnych ujęciach mieszkańców, kierowane są do nas liczne pytania dotyczące eksploatacji indywidualnych ujęć wód, z których pozyskuje się wodę do celów spożywczych i gospodarczych takich jak studnie kopane, studnie wiercone, ujęcia wód powierzchniowych. Poniżej kilka wskazówek, które mogą przyczynić się do bezpieczniejszego korzystania z ww. rodzajów ujęć wody w aspekcie jej przydatności do spożycia.
Najczęściej na naszych terenach wykorzystywane są studnie kopane o głębokości uzależnionej od poziomu zalegania wód gruntowych (średnio 3,0 - 15,0 m), które zasilane są głównie poprzez infiltrację do profilu glebowego wód pochodzenia opadowego i roztopowego. Tego rodzaju ujęcia są najbardziej narażone na zanieczyszczenia bakteriologiczne i fizyko-chemiczne, które mogą przedostawać się do profilu glebowego z terenu stanowiącego zlewnię naszego ujęcia podczas opadów deszczu lub wiosennych roztopów. Źródłem zanieczyszczeń mogą być nieszczelne szamba zlokalizowane w rejonie naszej studni, nieodpowiednio eksploatowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, rolnicze wykorzystywanie terenów należących do zlewni, z której nasza studnia jest zasilana, poprzez stosowanie nawozów organicznych, sztucznych oraz środków ochrony roślin /pestycydy itp./.
Częstym błędem jest również odprowadzenie wód opadowych z terenu własnej posesji do studni, z której czerpiemy wodę do celów konsumpcyjnych.
W okresie suszy hydrologicznej studnie te często wysychają, dlatego mają charakter okresowy nie dając zabezpieczenia możliwości eksploatacyjnych w okresie całego roku.
Drugim rodzajem ujęć eksploatowanych na naszych terenach są studnie wiercone o głębokości ponad 25 m. Woda z tych studni mniej jest narażona na zanieczyszczenia pochodzenia bakteriologicznego ze względu na mniejszy proces infiltracji wód opadowych i roztopowych transportujących tego rodzaju zanieczyszczenia.
W przypadku studni głębinowych należy jednak zwrócić uwagę na skład fizyko-chemiczny wody, który może dyskwalifikować jej wykorzystanie do celów konsumpcyjnych bez zastosowania odpowiedniego procesu technologicznego uzdatniającego wodę. Głównie chodzi tu o zawartość manganu, żelaza itp.
Technologia uzdatniania tego rodzaju wody jest procesem bardzo skomplikowanym najczęściej wykraczającym poza możliwości prywatnego użytkownika korzystającego ze studni.

Jak sprawdzić przydatność wody z indywidualnego ujęcia pod względem jej wykorzystania do konsumpcji?

W przypadku ujęć indywidualnych wykorzystywanych na potrzeby własne nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu jakości wody, jednakże dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia proponujemy zlecić wykonanie badania wody do specjalistycznego laboratorium, które posiada akredytację lub udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Poniżej zamieszczamy wykaz laboratoriów, które działają na naszym terenie.
Jeżeli do tej pory nie wykonywano tego rodzaju badań na ujęciu lub wybudowano nowe, proponujemy wykonać jednorazowo badanie rozszerzone, które pozwoli na określenie możliwości wykorzystania wody z ujęcia do konsumpcji lub tylko do celów gospodarczych.

Zakres takiego badania indywidualnie ustali personel laboratorium, do którego się zwrócimy. Personel laboratorium zinterpretuje również wyniki badań i wskaże możliwości i zasady wykorzystania ujęcia do naszych celów.
W późniejszym okresie eksploatacji ujęcia proponujemy raz w roku wykonać badanie wody z ujęcia pod kątem podstawowych zanieczyszczeń bakteriologicznych i fizyko-chemicznych. Warto również sprawdzić jaki wpływ ma okres opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów na jakość wody z indywidualnego ujęcia. Zdarza się bowiem bardzo często, że jakość wody bezpośrednio po tym okresie dyskwalifikuje ją jako wodę konsumpcyjną ze względu na duże zanieczyszczenie bakteriologiczne.
Proponowany powyżej zakres badań określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. /z późniejszymi zmianami/ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia bakteriologicznego studni można przeprowadzić próbę jej wyczyszczenia poprzez tzw. płukanie z użyciem ogólnodostępnych na rynku środków dezynfekujących.
Płukanie przeprowadza się kilkakrotnie do czasu uzyskania spodziewanego efektu. Niestety, w przypadku znacznego zanieczyszczenia zlewni ujęcia może się okazać, że poprawa będzie chwilowa i zanieczyszczenie powróci do pierwotnej wartości. W takim przypadku należy ograniczyć lub jeżeli jest taka możliwość zaprzestać korzystania z ujęcia do celów konsumpcyjnych.
Po okresie 3-4 tygodni badanie można powtórzyć.
Pamiętajmy o tym, że środka dezynfekującego możemy użyć tylko do chwilowego płukania studni. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. art. 113b nie zezwala na stałe wprowadzenie środków chemicznych (w tym wypadku środków dezynfekujących) do wód podziemnych oraz powierzchniowych.

 

Więcej informacji na temat badań i pracy laboratorium można uzyskać na naszej stronie internetowej www.wzc.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie laboratorium:

  • Laboratorium Badania Wody Wisła Czarne - ul. Czarne 7, 43-460 Wisła, tel. 33 855 50 10
  • Laboratorium Badania Wody Pogórze - 43-430 Skoczów, tel. 33 852 18 89
do góry