• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Historia

Historia wodociągów na Śląsku Cieszyńskim sięga 1894 roku. Wtedy to zbudowano zarówno ujęcie wody, jak i wodociąg dla Cieszyna. Ta pierwsza miejska sieć liczyła 15 kilometrów.

 

Cały wodociąg zaprojektowany przez Adolfa Friedricha i zbudowany przez firmę Rempel i Miklas z Wiednia otwarto w listopadzie 1894 roku.

 

Wodociąg - zdjęcie archiwalneUjęcie wody dla Cieszyna wybudowano na potoku Tyra na stokach Jaworowego (obecnie Republika Czeska), a miejski wodociąg zaprojektowany przez Adolfa Friedricha zbudowała wiedeńska  firma Rempel i Miklas. Inwestycję oddano do użytku w listopadzie 1894 roku.. Ówczesna miejska sieć wodociągowa składała się z dwóch ciągów. Jeden prowadził obecnymi ulicami: Kasztanową, Ogrodową, 3 Maja, Mostem Wolności, Strzelniczą do dworca w Czeskim Cieszynie. Drugi ciąg wiódł przez ulicę Stalmacha, Plac Wolności, Górny Rynek, Rynek, Głęboką, przechodził pod rzeką Olzą i dalej ulicami Główną i Dworcową w Czeskim Cieszynie. Łączna długość sieci wynosiła 15 km, w ciągu doby płynęło nią 1600 m3 wody. Tyle bowiem zużywali w tamtych czasach mieszkańcy Cieszyna. Miasto jednak ciągle odczuwało dotkliwe braki w zaopatrzeniu w wodę dlatego w 1901 roku przystąpiono do rozbudowy ujęcia wody w Tyrze. Prace zakończono w 1908 roku i wtedy zdolność produkcyjna wodociągu wzrosła do 2600 m3/d. Planowano więcej, ale sprzeciwiali się temu mieszkańcy gminy Tyra, którzy bali się, iż utracą wodę do napędu tartaków i młynów.

 

W latach dwudziestych przystąpiono do badań terenowych, by zbudować ujęcie wody dla Cieszyna po stronie polskiej.

 

Tabliczka informacyjnaProwadzono je w Hermanicach, w Pogwizdowie, na Tule, przy ujściu Brennicy do Wisły i w Pogórzu. Ostatecznie wybrano Pogórze. Roboty rozpoczęto w 1934 roku. Wybudowano 3 studnie wiercone (w 1936 dobudowano czwartą). Równolegle podjęto budowę magistrali wodnej do Cieszyna. Położono 17,7 km rur o przekroju 350 mm. Obok zbiornika przy ulicy Kasztanowej wybudowano hydrofornię, która miała umożliwić zaopatrzenie w wodę tereny miasta leżące powyżej zbiornika. Prace trwały 3 lata. Ostatecznie 15 maja 1937 roku przesłano pierwszą wodę z Pogórza do Cieszyna. Rurami mogło płynąć 3.600 m3/d. W okresie międzywojennym kłopoty z wodą zaczął również odczuwać Skoczów. Rozwój miasta spowodował, że stare studnie przestały wystarczać. Dlatego w 1929 roku wybudowano ujęcie wody na Zawiślu. Dla ścisłości trzeba dodać, że zmodernizowano je dopiero w 1957 roku.

 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, prowadzono w powiecie cieszyńskim intensywne prace mające na celu zbudowanie odpowiedniej sieci wodociągowej.

 

Pompa wodyPo uruchomieniu zbiornika w Goczałkowicach, zbudowano w 1953 roku sieć wodociągową w Strumieniu, a w 1963 w Chybiu. Dla zaspokojenia potrzeb budowanego centrum wczasowego w Ustroniu Jaszowcu powstała Stacja Uzdatniania Wody w Jaszowcu. W 1967 roku zbudowano Stację Uzdatniania Wody w Wiśle Gościejowie. W 1965 roku rozpoczęto budowę nowej magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm Pogórze - Cieszyn. Zmodernizowano halę maszyn i wykopano 5 dalszych studni w Pogórzu. Całość prac zakończono 20 lipca 1968 roku i kłopoty z wodą w Cieszynie skończyły się na około 15 lat.

 

 

    

W latach 1984 - 1989 zbudowano nowy zbiornik w Cieszynie Bobrku i kolejne studnie w Pogórzu, co pozwoliło na wystarczające pokrycie zaopatrzenia miasta w wodę.

 

Jednocześnie otwierano ujęcia wody i sieci wodociągowe w innych gminach i miastach powiatu cieszyńskiego. W 1977 roku, po wybudowaniu zapory w Wiśle Czarnem zaczęto z niej zaopatrywać w wodę Wisłę i Ustroń, a od 1980 roku również Skoczów. W 1984 roku wybudowano ujęcie wody w Dębowcu. W 1995 roku uruchomiono Stację Uzdatniania Wody w Ustroniu Poniwcu i zaopatrującą w wodę gminę Hażlach Stację Uzdatniania Wody w Rudniku.

 

Po ustrojowej transformacji nastąpiły również organizacyjne zmiany w cieszyńskich wodociągach. W 1994 roku podpisano umowę notarialną o powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Ustroniu.

 

Od 1995 roku jest to przedsiębiorstwo komunalne, którego udziałowcami jest 11 gmin, tj.: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej Wydział VI Gospodarczy w dniu 07.12.1994 r., a działalność gospodarczą rozpoczęła od dnia 01.01.1995r. Spółka w ramach usług wykorzystując zatrudnioną kadrę inżynieryjno-techniczną świadczy usługi w zakresie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków stanowiącą własność gmin na podstawie umów cywilno-prawnych dla 5 gmin tj.: Wisły, Ustronia, Goleszowa, Chybia i Strumienia. Spółka dostarcza wodę dla około 136 tys. mieszkańców w 10 gminach: Cieszynie,  Ustroniu, Skoczowie, Wiśle, Strumieniu, Hażlachu, Dębowcu, Goleszowie, Chybiu oraz hurtowo dla mieszkańców Brennej. Zdolność produkcyjna 9 ujęć wody wynosi 36.968 m3/d. Co ciekawe, miasto Cieszyn może korzystać w sytuacjach awaryjnych z dostawy wody z Czeskiego Cieszyna - w ilości max około 1.800 m3/d, poprzez dwa istniejące przewody wodociągowe stanowiące handlowe przejście graniczne wody pitnej. Spółka eksploatuje około 1.890,9 km sieci wodociągowej dostarczając wodę dla około 28 tys. odbiorców zarówno indywidualnych, jak i firm. W administracji spółki na zasadzie umów cywilno-prawnych znajduje się około 340 km kanalizacji sanitarnej i 5 oczyszczalni ścieków w gminach: Ustroń, Wisła, Goleszów, Chybie i Strumień o maksymalnej przepustowości łącznej 27.016 m3 na dobę.

do góry