do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Ekologia/Wiedza ekologiczna i jej wykorzystanie w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu dorosłych

Wiedza ekologiczna i jej wykorzystanie w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu dorosłych

Zagadnienie edukacji dorosłych jest obecnie rozpatrywane w krajach Unii Europejskiej w ramach programowej ogólnej koncepcji edukacyjnej określonej jako tzw. uczenie się przez całe życie. Według definicji zaproponowanej przez UE: „Ta koncepcja uczenia się obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach - w systemie formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, oraz w ramach szkolenia nieformalnego, a więc w domu i pracy. W tym podejściu uwzględnia się cały system, koncentrując się na standardach wiedzy i umiejętności, które powinni opanować wszyscy, niezależnie od wieku. Podkreśla się w nim potrzebę przygotowywania i zachęcania wszystkich dzieci do nauki przez całe życie już od wczesnego wieku oraz ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim pracującym i bezrobotnym, osobom dorosłym, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje” [4].

Słowo „edukacja” wywodzi się z języka łacińskiego „educare”, oznacza wprowadzenie z jakiegoś stanu gorszego do lepszego, w odniesieniu do człowieka jest rozumiane jako rozwój, a wiec jego edukacja. Termin edukacja zaczął być stopniowo wypierany w XIX w. przez używanie nazwy rdzennie polskiej „wychowanie”. W potocznym rozumieniu o wychowaniu mówi się głównie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, a więc jednostek nie w pełni samodzielnych, które mają zostać przygotowane do życia jako przyszłe osoby dorosłe. Wychowanie jest więc tu rozumiane jako przygotowanie do dorosłości. Jednak potrzeby społeczne i praktyka edukacyjna już dawno ujawniły celowość wychowania również ludzi dorosłych, którzy dzięki niemu uzyskują szansę późniejszego ukierunkowania swojego dalszego rozwoju. [6]
Kształcenie dorosłych spełnia trzy podstawowe funkcje. Są to funkcje: - wyrównawcza (kompensacyjna), - kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, - oraz zaspokojenia niektórych potrzeb wolnoczasowych ludzi dorosłych.
Funkcję kompensacyjną (uzupełniającą) pełni oświata dorosłych wtedy, gdy wyrównuje ona braki w podstawowym wykształceniu szkolnym ludzi dorosłych. Ma to miejsce np. w szkole podstawowej dla dorosłych.

Drugi obszar zadań oświaty dla dorosłych wiąże się z pełnieniem przez nią funkcji kształcenia, dokształcania i doskonalenia. Dokształcanie polega na uzupełnianiu wiedzy i umiejętności wymaganych np. na określonym stanowisku pracy. Doskonalenie dotyczy osób, które posiadają już kwalifikacje; ma ono na celu aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych, związanych z zajmowanym stanowiskiem, może też oznaczać ściślejszą specjalizację w zawodzie.
Kształcenie dorosłych zaspakaja także potrzeby które nie są związane z aktywnością zawodową. Osoby dorosłe poszukują możliwości wypełnienia posiadanego przez siebie czasu wolnego. Biorą udział w inicjatywach społecznych, spotkaniach ze znanymi osobami, kursach językowych itp. Podejmują edukację dla samej satysfakcji posiadania określonej wiedzy, lub też dla wykorzystania jej w sposób hobbystyczny [5].