do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Jak chronić wodę?

Jak chronić wodę?

Rada Ministrów w dniu 13.09.2005 r. przyjęła Strategię Gospodarki Wodnej. Niniejszy dokument określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Cel ten ma być osiągnięty przez zbudowanie sprawnie działającego systemu, który wykorzystując mechanizmy prawne oraz instrumenty ekonomiczne, będzie zapewniał utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych, pozwalał na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych, zwiększał bezpieczeństwo powodziowe kraju i chronił go przed skutkami suszy.

Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do roku 2020 oraz sprecyzowanie działań umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnić następujące cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działań zawartych w Strategii:

  • zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód;
  • osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczelności ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
  • podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

Zapisane wyżej obszary działań mają charakter trwały i będą określać kierunki działań, także w dalekiej perspektywie. W ramach każdego z nich będą realizowane przedsięwzięcia umożliwiające wykonanie zapisów Strategii.
Polska jest krajem o małych zasobach wodnych i dużych wahaniach rocznego odpływu. Przyczynia się to do występowania zagrożenia powodziowego oraz pojawiania się okresów suszy hydrologicznej. Ograniczone zasoby wody powodują, że w kraju musi obowiązywać zasada ochrony zasobów wodnych oraz racjonalnego jej użytkowania. Ochrona wód jest sprawą zasadniczą dla poprawy jakości życia oraz dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. W ostatnich latach obserwujemy postęp w gospodarce ściekowej, który spowodował poprawę czystości wody w rzekach i jeziorach. Poprawie stanu czystości wód powierzchniowych sprzyjać będzie realizacja programów retencjonowania wody. Istotnym problemem jest ochrona wód podziemnych, których pogarszanie występuje nadal w aglomeracjach miejskich, na terenach przemysłowych, w obrębie obszarów górniczych, w sąsiedztwie składowisk odpadów, linii komunikacyjnych a także na obszarach użytkowanych rolniczo. W zakresie poboru wód należy odnotować kilka tendencji pozytywnych polegających na zmniejszeniu ogólnego zużycia wody, zwłaszcza na cele produkcyjne, ograniczenie poboru wód podziemnych przez przemysł.
Podstawowym celem gospodarki wodnej jest poprawa jakości wód i racjonalne kształtowanie zasobów wodnych. (Ministerstwo Środowiska, "Strategia Gospodarki Wodnej", Warszawa, wrzesień 2005r.)