do góry
WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/ujecia-wody
Drukuj grafikę : tak / nie

Ujęcia wody

WZC posiadają dwie duże Stacje Uzdatniania Wody.

Ujęcia wodySUW Wisła - Czarne

Pierwsza zlokalizowana w Wiśle - Czarnym produkuje wodę pitną bazując na ujęciu wody powierzchniowej zmagazynowanej w zbiorniku zaporowym Wisła Czarne.

Technologia oczyszczania wody na Stacji oparta jest na procesie koagulacji, sedymentacji /osadniki/, filtracji /filtry pospieszne otwarte/ i dezynfekcji /lampa UV, podchloryn sodu/. Średnio Stacja produkuje około 7.900,00m3/dobę wody, a jej rzeczywistą zdolność produkcyjną ogranicza pozwolenie wodnoprawne, które zezwala na pobór wody surowej z ujęcia do 12.960,00m3/dobę.
Woda wyprodukowana w SUW Wisła Czarne zasila sieć wodociągową dostarczając wodę pitną konsumentom miast Wisły, Ustronia, Skoczowa oraz mniejszym miejscowościom przyległym do w/w.

SUW Pogórze k. Skoczowa

Drugim dużym ujęciem eksploatowanym przez WZC jest Stacja Uzdatniania Wody w Pogórzu k. Skoczowa. Eksploatacja ujęcia opiera się na 24 studniach, które ujmują płytko zalegające wody utworów czwartorzędowych oraz wody infiltracyjne pochodzące z rzek Wisła i Brennica.

Średnia dobowa produkcja ujęcia wynosi około 11.600,00m3. Ze względu na bardzo dobrą jakość ujmowanej wody proces jej uzdatniania ogranicza się do dezynfekcji podchlorynem sodu. Woda ze Stacji zasila sieć wodociągową miasta Cieszyna oraz mniejsze miejscowości gmin Goleszów, Dębowiec i fragmentarycznie Brennej i Skoczowa.

SUW Kończyce Rudnik

Trzecim pod względem ilości produkowanej wody jest ujęcie SUW Kończyce Rudnik. Stacja poprzez dwie studnie ujmuje wody podziemne pochodzące z utworów czwartorzędowych i infiltracyjne.
Ze względu na dużą zawartość związków żelaza i manganu w wodzie surowej proces technologiczny jej uzdatniania, który prowadzi się w filtrach ciśnieniowych ze specjalnie przygotowanym złożem, ma na celu obniżenie zawartości tych składników, jak również dostosowanie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych wody do parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zabezpieczenie bakteriologiczne wody uzyskuje się poprzez dozowanie do sieci podchlorynu sodu.
Średnia dobowa produkcja wody na Stacji to około 1.400,00m3.
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia obejmuje swym zasięgiem większość miejscowości gminy Hażlach.

Oprócz wymienionych powyżej Stacji Uzdatniania Wody, WZC eksploatują mniejsze ujęcia, które lokalnie zasilają sieć wodociągową terenów bezpośrednio do nich przyległych. Należą do nich:

  • SUW Jaszowiec /wody podziemne czwartorzęd/, średnia produkcja dobowa 400,00m3.
  • SUW Gościejów /woda mieszana/, średnia produkcja dobowa 900,00m3.
  • SUW Zawiśle /woda mieszana/, średnia produkcja dobowa 400,00m3.
  • SUW Szworc /woda podziemna/, średnia produkcja dobowa 150,00m3.
  • SUW Dzięgielów /woda podziemna/, średnia produkcja dobowa 100,00m3.
  • SUW Poniwiec /woda powierzchniowa/, średnia produkcja dobowa 150,00m3.