WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/polityka-jakosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Polityka jakości

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do wymagań określonych Ramową Dyrektywą Wodną opracowaną przez Radę Unii Europejskiej na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO, której zalecenia są podstawowym dokumentem do tworzenia w poszczególnych krajach własnych przepisów prawnych dotyczących jakości wody pitnej i gospodarczej.

WodaDyrektywa 98/83/WE dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a transpozycją przepisów w niej zawartych do prawa polskiego jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

W dniu 11 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 2017, poz. 2294) i jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 cytowanej powyżej ustawy.
Jednym z nadrzędnych celów w/w aktów prawnych jest uregulowanie warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do celów spożywczo - gospodarczych, zapewniając jej bezpieczeństwo pod względem sanitarnym i zdrowotnym, oraz właściwych cech organoleptycznych.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu realizując zalecenia w/w aktów prawnych i w ich oparciu, dążą do stworzenia systemu jakości dotyczącego całego procesu technologicznego produkcji i dystrybucji wody obejmującego: ujęcia wód, stacje uzdatniania wody, zewnętrzną - przesyłową sieć wodociągową, który zapewni dostarczenie naszym konsumentom wodę o odpowiednich parametrach fizyko - chemicznych i bakteriologicznych zgodnych z parametrami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko dystrybucji wody złej jakości WZC prowadzą stały monitoring laboratoryjny produkowanej wody, który wykonują Laboratoria Wody zlokalizowane przy Stacjach Uzdatniania Wody w Wiśle Czarnem oraz Pogórzu k. Skoczowa.
Laboratoria te uzyskały w dniu 30.04.2009 r. Decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
WZC Sp. z o.o. Ustroń zapewnia, że zgodnie z prowadzoną Polityką Jakości, Laboratoria Wody wykonują analizy wody zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej podając rzetelne i niezależne wyniki badań.

Profesjonalizm prowadzonych badań zapewnia wysokowykwalifikowany zespół pracowników laboratoryjnych, którzy swoją pracę wykonują w nowoczesnych, wyposażonych w odpowiednią aparaturę i sprzęt Laboratoriach.
Monitoring nad produkowaną wodą jest prowadzony zarówno na Stacjach Uzdatniania Wody jak również w terenie, na ujęciach, sieci wodociągowej i bezpośrednio u wytypowanych konsumentów.

Dodatkowo nad jakością wody sprawuje niezależny nadzór poprzez swoje jednostki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie.

do góry