Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/montaz-wodomierza-ogrodowego
Drukuj grafikę : tak / nie

Montaż wodomierza dodatkowego

Procedury montażu wodomierza dodatkowego:

Odbiorcy, którzy używają wodę do celów bezpowrotnie zużytych, tj. np do:

mają możliwość odliczenia ilości odprowadzanych ścieków, gdy zachowane będą warunki określone w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), tj.:

Art. 27 pkt. 6. „W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.”

Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, Odbiorca wykonuje na własny koszt.

Podlicznik jest własnością Odbiorcy i odpowiada on za ewentualną jego naprawę oraz utrzymanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej zapewniając jego wymianę.

Zainstalowany wodomierz traktowany jest wówczas jako punkt pomiarowy poboru wody tj. odczytywany, a tym samym pobierana jest opłata abonamentowa zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona przez organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uwaga! Zanim Państwo podejmą decyzję o zamontowaniu wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody, prosimy o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji, montażem wodomierza wraz z jego legalizacją oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści z tego tytułu, w najbliższych latach.

do góry