do góry
WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/uzdatnianie
Drukuj grafikę : tak / nie

Uzdatnianie

Ze względu na duży zasięg obszarowy działania WZC sieć wodociągowa zasilana jest z ujęć lokalnych opartych na wodzie powierzchniowej oraz płytko zalegających wodach podziemnych.

Uzdatnianie wodyZnaczne zróżnicowanie pod względem właściwości fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody eksploatowanych ujęć, stwarzają konieczność dostosowania technologii jej oczyszczania do parametrów ujmowanej wody surowej, która jest poddawana uzdatnianiu.

Zastosowany proces technologiczny ma na celu wyprodukowanie wody, której parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne odpowiadać będą parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pełny tekst Rozporządzenia Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., poz. 2294).

Uwzględniając powyższe poszczególne Stacje Uzdatniania Wody różnią się pomiędzy sobą w zakresie prowadzonej technologii produkcji wody przeznaczonej do zasilania sieci wodociągowej i jej dystrybucji do klienta.